Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» (Προσθήκη)«Ὃταν ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἤθελε νὰ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις μέ τό Φανάρι, ἀλλά, συνεκρούσθη βιαίως μαζί του».

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ἐπίσκοποι, ἐνδεδυμένοι ὡς ἄσημοι Ἀρχιμανδρίτες, πανηγυρίζουν θεατρικά «θεοπρεπῶς» μέ ἐκκοσμικευμένη δουλοπρέπεια».

«Προφανῶς, δὲν εἶναι ποίμνιο τοῦ κ. Βαρθολομαίου οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἑλλάδος, οὔτε καί πνευματικά του Τέκνα».

Δὲν εἶναι ποίμνιο τοῦ κ. Βαρθολομαίου οἱ πιστοί τῆς Ἑλλάδος (π.χ. τῶν Σερρῶν)!!!

Πενθήμερο ἐπίσκεψι στήν Ἱ. Μητρόπολι Σερρῶν πραγματοποίησε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος 17-21 Ἀπριλίου μὲ ἀσήμαντο πρόφασι.

Κατ’ αὐτή ὁ μὲν Πατριάρχης ἐξετέθη διά μίαν εἰσέτι φοράν προσφωνῶντας τοὺς χριστιανοὺς ὡς «Τέκνα (του) ἀγαπητὰ ἐν Κυρίω», οἱ δὲ παρόντες Ἀρχιερεῖς ἀπεδέχθησαν τὴν ἀπρέπεια μὲ χαρακτηριστική δουλικότητα καὶ ἀπαράδεκτη σιωπή.

Δὲν ἔχουν ἄραγε Ποιμένα οἱ πιστοὶ αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως; Δὲν ὑπάρχει τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν ἐπαρχία αὐτή; Μήπως δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς Πατέρες τοῦ ἰδικοῦ τους ποιμνίου καὶ ἴσοι πρὸς ἀλλήλους, ὅπως σαφῶς διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἐκκλησιολογία, διερμηνεύουσα ἀλαθήτως τό πνεῦμα καί τό γράμμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς;

Μόνον ὁ Πάπας τῆς Ρώμης προσφωνεῖ κυριαρχικά ὅλους τους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς ὡς «τέκνα» του. Ἀντιθέτως, στήν Ὀρθοδοξία, ΟΥΔΕΙΣ Ἐπίσκοπος στὴν εἶναι Ποιμὴν ἄλλης Ἐπισκοπῆς πλήν τῆς ἰδικῆς του! Καὶ ἀσφαλῶς, δὲν ἐπιτρέπεται στή δική μας Ἐκκλησία νὰ ἐπιβάλλεται «Πατριαρχικῷ δικαίῳ» ἡ Παπικὴ νοοτροπία. Ἀποδεικνύονται δέ ἀνόητοι πεμπτοφαλαγγίτες ἐκεῖνοι οἱ ρασοφόροι ποὺ φρονοῦν ὅτι μποροῦν νὰ ἐμφυτεύσουν στὴν Παράδοσί μας μιά τέτοια αὐταρχική καί τυραννική νοοτροπία.

Σημειώνουμε ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπαναλαμβάνει συχνότατα αὐτὸ τὸ Κανονικό ἀτόπημα!!! Καί ἐνῶ δέν κερδίζει τίποτε, μέ ὅλα αὐτά, στήν οὐσία εὐτελίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο καὶ φαιδρὸ τρόπο. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα, ὅταν πρὸ ἐτῶν (1999) ἔφθασε στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἀπὸ ἐσφαλμένη ἐπίσημο πρόσκλησι ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ἄρχισε νὰ ὁμιλῆ μὲ τὴν ἴδια γλῶσσα ἀνυπάρκτου πατρότητος πρός τούς πιστούς τῶν Ἀθηνῶν. Ἐπάνω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς ἐλάχιστους ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν συγκεντρώσει κάποιοι στὴν Πλατεία Συντάγματος ἐφώναζε ἀγχωμένος ἀπὸ τὰ μεγάφωνα: «Πνευματικά μου τέκνα....»...!

Ἀμέσως, τήν στιγμή ἐκείνη, μερικοί σοβαροὶ καὶ ἐλεύθεροι δημοσιογράφοι ποὺ τὸν ἄκουσαν, ἄρχισαν νὰ τὸν εἰρωνεύωνται στὰ πηγαδάκια τους, λέγοντες διάφορα εὐτράπελα καὶ μή, γιὰ τὴν φαιδρὴ καί ἄτοπη προσφώνησί του πρὸς ἕνα ξένο λογικό ποίμνιο. Γιά λόγους σοβαρότητος, δέν θὰ σημειώσουμε τὰ λεχθέντα, ἀλλὰ ἂς φαντασθοῦμε  κάποιον νὰ ἐπισκέπτεται τήν οἰκία τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ νὰ ἀποκαλῆ κυριαρχικὰ τὰ ἀνήψια του «παιδιά» του καὶ νὰ θέλη στανικά νά τὰ διατάζη...!

Ἅπαντες γνωρίζουμε ὅτι, ἡ Ἀθήνα ἔχει δικό της Ποιμένα καὶ Προκαθήμενο. Οἱ Χριστιανοί, ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀκοῦνε μόνο τοὺς οἰκείους καὶ καλοὺς «Ποιμένες» τους καὶ ὄχι τοὺς ξένους καὶ ἀλλοτρίους, καὶ μάλιστα τοὺς «ἀναβαίνοντας ἀλλαχόθεν» (Ἰωάνν. ι΄ 1) στὴ Μάνδρα μιᾶς ἄλλης ποίμνης.

Μοναδική δουλικότητα ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς.
Στὴν ἴδια ἐπίσκεψι, στὴν ἔνδοξη πόλι τῶν Σερρῶν, ἐπανελήφθη, κάτι ποὺ δυστυχῶς γίνεται ἀνεκτὸ ἀπὸ μερικούς Ἐπισκόπους. Τοὐτέστιν, ὁ ὑποβιβασμὸς τους καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς τους. Συγκεκριμένα οἱ προσφωνήσεις τους πρὸς τὸν Πατριάρχη περιεῖχον τὴν δουλικότητα καὶ τὴν ὑποταγή καὶ οἱ ἀντιφωνήσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου πρὸς ἐκείνους, ἐδείκνυαν τήν αὐταρχική καταδεκτικότητα καί ἐπιείκεια  πρός τούς κόλακές του...

Ἐπιπροσθέτως, σημειώνουμε ὅτι, οἱ παρόντες Ἐπίσκοποι δὲν ἐνεδύθησαν πλήρη τὴν Ἀρχιερατική τους στολὴ ὅπως ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ ὑπέστησαν μερικὴ «Ἀπο-Αρχιεροποίησι». Δὲν ἔθεσαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς των τὴν Ἀρχιερατικὴ Μήτρα, ἀλλὰ ἐλειτούργησαν μὲ ἐπανωκαλύμμαυχα, σὰν ἁπλοί καί ἄσημοι  Ἀρχιμανδρίτες.

Τὴν ἴδια ἐξευτελιστικὴ «Ἀπο-Αρχιεροποίησι» ὑπέμειναν καὶ κατὰ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπου μετεῖχαν, ὄχι ὡς ἰσότιμοι Λειτουργοί ἀλλά, ὡς κομπάρσοι ἑνὸς κατωτέρου βαθμοῦ καὶ  ὡς «Ὑπο-Αρχιερεῖς». Καὶ τοῦτο δυστυχῶς συμβαίνει πρὸ τοῦ ἀφελῶς νομίζοντος ἤ πονηρῶς σκεπτομένου κ. Βαρθολομαίου, ὅτι αὐτὸς μόνος κατέχει τὸ τῆς Ἀρχιερωσύνης μέγα Ἀξίωμα, ὡς «Ὑπερ-Ἀρχιερεὺς», καὶ ὄχι ἅπαντες οἱ ἑκατοντάδες πραγματικοὶ Ποιμένες καὶ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Οἰκουμένη.

Ἀπρέπεια τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν

κατὰ Χριστοδούλου τοῦ Εὐεργέτου αὐτοῦ.
Αὐτὲς οἱ γενικῆς φύσεως ἀντικανονικὲς ἀπρέπειες διανθίσθησαν καὶ ὑπογραμμίσθησαν ἀπὸ αὐτὴ κὰθ’ ἑαυτὴ τή δουλικὴ πρόσκλησι ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερρῶν κ. Θεολόγο, πρὸς τὸν Πατριάρχη.

Φαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος, ἐλησμόνησε τὴν «Φοβερὴ Ἀκοινωνησία» (ἀνύπαρκτη βέβαια κανονικῶς), πού, ὁ Πατριάρχης εἶχε ἐπιβάλει στὸν μεγάλο εὐεργέτη του, τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο!!! Ὁ μακαριστός Χριστόδουλος τὸν κατέστησε Ἐπίσκοπο, καὶ μάλιστα ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὶν δηλαδὴ συμπληρώσει τὴν νόμιμο ἡλικία (τὰ τριάντα πέντε ἔτη)! Κατόπιν, τάχιστα τὸν προέτεινε καὶ τόν ἐξέλεξε ὡς Μητροπολίτη Σερρῶν, σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας...

Συντονισμένοι στὴν ἴδια συχνότητα τῆς ἀγνώμονος ἀπρέπειας καὶ τῆς μικρονοϊκῆς δουλοφροσύνης, προηγήθησαν καί κάποιοι ἄλλοι τινές Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Κερκύρας, ὁ Μεσσηνίας, ὁ Πατρῶν, ὁ Ἐδέσσης κ.ἄ..

Ἀναρωτιέται κανείς, μήπως ὅλα αὐτὰ ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τακτικοῦ καὶ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τῶν νεοδελφίνων, λόγω καὶ τῶν ὑποψελλιζομένων λόγων περὶ παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄...

Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἐξήγγειλε σχέσι ἀγάπης

μέ τό Φανάρι, ἀλλά ἐβίωσε τήν σύγκρουσι.
Ἂς δημοσιοποιήσουμε ὅμως καὶ μερικές ἄγνωστες ἐνέργειες, ποὺ προεκάλεσαν σεισμικούς τριγμούς στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅταν ἐξελέγη ὡς Νέος Ἀρχιεπίσκοπος ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, τὸ 1998, καὶ προετοίμαζε τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του, σημείωνε ὅτι θὰ μεταβῆ «ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς στὴν Κωνστανινούπολι γιὰ νὰ ἀποκαταστήση τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Πατριάρχη», οἱ ὁποῖες εἶχαν σφοδρῶς διαταραχθῆ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Τότε, τοῦ ὑπεδείχθη νὰ διαγράψη αὐτὴ τὴν παράγραφο ἀπὸ τὸν «Ἐπιβατήριο Λόγο» του καὶ νὰ ἀφήση τὸ θέμα γιά βαθύτερη μελέτη στόν χρόνο πού πρέπει. Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἀπολύτως ἔγκυρες καί ἀκριβεῖς, τοῦ ἐπισημάνθηκε:

«Γνωρίζετε καλῶς Μακαριώτατε, ὅτι λόγῳ τῶν προσπαθειῶν ἀντικανονικῶν παρεμβάσεων τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνστανινουπόλεως στὴν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διαθέτει ἐλεύθερη Ἱερὰ Σύνοδο, ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ μέχρι σήμερα, ἀπεμάκρυναν καὶ ἐκράτησαν τὸν Πατριάρχη μακριὰ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ ὅρια. Γιά παράδειγμα:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ἀρθρογραφοῦσε δημοσίως ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α΄, τοῦ διεμήνυσε μὲ αὐστηρότητα ὅτι, δὲν ἔχει τίποτε νὰ προσφέρη στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ φροντίση γιά τὰ ποιμαντικά του καθήκοντα στὴν Μικρὰ Ἀσία στόν Πόντο καὶ στὴν ὅλη Τουρκικὴ ἐπικράτεια.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, μέχρι τὸν θάνατό του (ἐπὶ ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ), παρὰ τὶς λανθασμένες ἀρχικὲς ὑποσχέσεις γιὰ ἀποκατάστασι τῶν σχέσεων, δὲν ἐπέτρεψε ΠΟΤΕ στὸν κ. Βαρθολομαῖο νὰ πατήση τό πόδι του στὴν Ἀθήνα».

Παρά τά ὡς ἄνω ὅμως, δυστυχῶς, καί τὰ ἱστορικῶς ἀτράντακτα ἐπιχειρήματα τοῦ συνομιλητοῦ, ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἂν καὶ κλονισμένος καὶ προβληματισμένος, ἀπεφάσισε νὰ ἀνακοινώση ἐπισήμως στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του τὴν λεγομένη «ἀποκατάστασι τῶν σχέσεων μὲ τὸ Φανάρι».

Ἕλληνες Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ προσέπεσαν στὸ ἔδαφος μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ (μπρούμητα) μπροστὰ στὸν Πατριάρχη!!!
Ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα καί ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἔφθασε στὴν Κωνσταντινούπολι βρῆκε τὰ πράγματα πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅτι τοῦ εἶχε ἐξηγηθῆ καί τεκμηριωθῆ...

Θά ἤθελε, ἂν αὐτὸ ἦτο ἐφικτό, νὰ διακόψη τὴν ἐπίσημη καὶ μὲ πολλὲς τυμπανοκρουσίες διαφημισμένη ἐπίσκεψι καὶ νὰ ἐπιστρέψη πάραυτα στὴν Ἀθήνα.

Ὁ Πατριάρχης, ἄνθρωπος ἐκτὸς Εὐαγγελικῶν καὶ Κανονικῶν ὁρίων, ἀπαίτησε καὶ ὑπεχρέωσε ὅλους τους ἐπισκέπτες του, πλὴν τῶν Ἀρχιερέων, στὴν ἐπίσημο τελετὴ νὰ πέσουν πρὸ τοῦ θρόνου του ξάπλα μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ καί νά τόν προσκυνήσουν..! Γιατί, ἔτσι, ἰσχυρίζεται, προβλέπει τὸ τυπικό.! Ἀπαράδεκτες γελοιότητες τῆς ἐποχῆς τῶν Σουλτάνων καὶ τῶν Βασιλέων τῆς Περσικῆς αὐλῆς!!!

Πράγματι τό 1998 ἐκεῖ, στήν Βασιλεύουσα τῶν Ἱερῶν Χρυσοστόμων καί τῶν Ἁγίων Γρηγορίων, συνετελέσθη αὐτός ὁ ἐξευτελισμὸς γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες Χριστιανούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς!!!

Δυστυχῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἀπεδέχθη αὐτὸ τὸ φαιδρὸ καὶ ἀπαίσιο τελετουργικό, ἂν καὶ σφοδρῶς τὸ διεκωμώδη ὅταν ἐπέστρεψε στὴν Πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος καί τό παρίστανε μάλιστα, γελοιοποιῶντας το ὁλοκληρωτικῶς, μαζί μέ τά «τσιράκια» του. Οἱ ὀρθοφρονοῦντες ὅμως δέν ἐλησμόνησαν ὅτι, ἐμεῖς εἴμεθα Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, καὶ ὅτι, οἱ Ἕλληνες ΠΟΤΕ, ὡς ἐλεύθεροι πολίτες, δὲν προσκυνοῦσαν ἀνθρώπους, οὔτε θρησκευτικούς ἄνδρες οὔτε καί τό Βασιλιά τους,  ἐν ἀντιθέσει πρός ὅλους τους βαρβαρικοὺς λαούς!!!

Ὁ Πατριάρχης ἀπαιτοῦσε ὀκτώ ψήφους

ἔναντι μιᾶς τῆς  Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Μετὰ τὴν πρώτη ψυχρολουσία ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες ποὺ φανερώνουν τὴν παράλογη ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντικανονικὴ νοοτροπία τοῦ κ. Βαρθολομαίου.

Καταγράφουμε μόνον ἕνα ἀκόμη περιστατικό, αὐτὸ τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ «Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων» στὸ κέντρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σ’ αὐτό τό στρεβλὸ καὶ ἀπαράδεκτο κείμενο, εἶχε ΟΚΤΩ ψήφους ὁ Πατριάρχης καὶ τὴν Προεδρία, καὶ ΜΙΑ μόνο ψῆφο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Πράγματι, μία πρωτοφανὴς ὑποβάθμισις καὶ ἕνας ἀπαράδεκτος ἐξευτελισμός!!! Μία μόνο ψῆφο θά εἶχε ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία, ἀλλὰ, μία ἐπίσης ψῆφο, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Μητροπόλεως Κῶ καὶ ἄλλη μία ψῆφο τῆς Μητροπόλεως Ρόδου καί ἄλλη μία τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας κ.τ.λ.. (δηλαδὴ ὀκτώ ψῆφοι τοῦ Πατριάρχη.!)...

Προφανῶς ἐδῶ ἔχουμε τόν ἐξευτελισμὸ τῶν μὲν, καὶ, τήν ... ἄκρατο ἐγωϊστική τυραννία τῶν δὲ, σὲ μία «περίτεχνη» σύνθεσι Ἐκκλησιαστικοῦ ἐκτροχιασμοῦ τῆς ἀληθοῦς Παραδόσεως!!!

Νά διευθετήσουμε τά τοῦ «οἴκου» μας.
Ὅταν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλάδος Χριστόδουλος  εἶχε ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα ἦτο στὴν κυριολεξία μπουρινιασμένος καὶ ἐκρηκτικός. Σ  αὐτὴ τὴν κατάστασι εἶχε μία ἀνεπανάληπτη συζήτησι μὲ τὸν εἰσηγητὴ τῆς διαγραφῆς τῆς «ἐξαγγελίας ἐπισκέψεως στὴν Πόλι»:

«...Εἶχες δίκαιο, γι’ αὐτὰ πού μου ἔλεγες, ἀλλὰ δυστυχῶς, τὰ πράγματα εἶναι καὶ χειρότερα, ἔλεγε βηματίζοντας νευρικὰ καὶ κουνώντας τὰ χέρια του σφιγμένα σὲ γροθιὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

«Μακαριώτατε», ἀπεκρίθη ὁ εἰσηγητής, «δὲν εἶναι θέμα ποιὸς εἶχε δίκαιο μέχρι σήμερα, ἀλλὰ τί θὰ κάνουμε ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Ἡ εὐθύνη εἶναι δική σας ἀπόλυτα. Νὰ μὴ συνεχίσετε λοιπόν τὰ ἴδια τραγικὰ λάθη, τὰ ὁποῖα ὁ προκάτοχός σας Σεραφεὶμ ἐπέτυχε καὶ τὰ διώρθωσε ἐγκαίρως.

Θὰ σᾶς παραδώσω ἕνα ἄλλο σχετικὸ κείμενο, γιά τά ζητήματα τοῦ «Οἴκου» μας, καί, ἐὰν κρίνετε σωστὸ νὰ τὸ ἐφαρμόσετε», συνέχισε συνομιλητής.

«Θὰ τὸ ἀναμένω μὲ ἐνδιαφέρον καὶ θὰ τὰ ἐφαρμόσω μέ σταθερότητα!»

-«Διότι, φίλτατε, μαζὶ θὰ ἐπιτύχουμε ἤ μαζὶ θὰ ἀποτύχουμε», κατέληξε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος.

Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ σχετικό κείμενο παρεδόθη, ἀλλά ὅταν ἐμελετήθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο, τοῦ προεκάλεσε σύνδρομα διβουλίας καὶ φοβικὲς ἀναταράξεις. Στὸ τέλος οὐδέν ἐφηρμόσθη. Τὰ πράγματα συνεχίσθησαν στὸν ἴδιο ἐσφαλμένο ὀλισθηρὸ καὶ ἐπικίνδυνο δρόμο γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί δή τῆς Ἑλληνορθοδοξίας...

Ὁ Πατριάρχης ἐπέβαλε

τήν ψευτο-«Ἀκοινωνησία» στὸν Χριστόδουλο
Παρῆλθε ἀρκετὸς χρόνος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος, ἐσυνέχιζε νὰ ἐπαυξάνη τούς ἀτυχεῖς χειρισμούς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθη μία βίαιη Ἐκκλησιατική μετωπικὴ σύγκρουσις Χριστοδούλου-Βαρθολομαίου. Τότε ὁ δεύτερος, ὁ μὴ συγκαλῶν ΠΟΤΕ (!!)Ἱεραρχία, συνεκέντρωσε μερικοὺς Ἀρχιερεῖς, τά ὑποχείριά του, ἐφόρεσε πετραχήλι καὶ ὠμοφόριο, ὅπως καί οἱ συμπαρόντες,  καὶ μὲ θυμιατό, λιβάνια καὶ κεριά, σὲ μία ἀντικανονικὴ παρωδία, ἐπέβαλε «τελετουργικῶς», μέ τηλεοπτικὴ κάλυψι, μία ἀνυπόστατη καὶ ἀντικανονικὴ ψευτο-«Ἀκοινωνησία» στὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο.

Τὸ ζήτημα αὐτῆς τῆς ἀνυπάρκτου ψευτο-«Ἀκοινωνησίας», δὲν διευθετήθη ποτέ Ἐκκλησιαστικὰ καί μὲ τρόπο Κανονικὸ τρόπο, ὅπως θὰ ἔπρεπε.  Ἀλλά, ἀπεστάλη ἕνας στενός «Συνεργάτης» σημαντικοῦ Πολιτικοῦ παράγοντος τῶν Ἀθηνῶν στὴν Κωνσταντινούπολι. Αὐτὸς ὁ πλούσιος «Συνεργάτης» κατακεραύνωσε δεόντως τὸν ἔνοχο (!!!!), σὲ πολλὰ ἐπίπεδα (!!!), καὶ φοβισμένο (!!!) Πατριάρχη καὶ ἐκεῖνος τρομοκρατημένος, ὡς ἀγράμματος διάκονος, ἐλησμόνησε τὴν, ἀνύπαρκτη ψευτο-«Ἀκοινωνησία» Χριστοδούλου!!!

Οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι καταπτύουν

«δουλικότητες- αὐταρχικότητες».
Μολονότι οἱ σοβαροί καί νουνεχεῖς Χριστιανοί καταγράφουν ἐμπόνως τήν ἐπαναλαμβανομένη τακτική τῶν  αὐταρχικοτήτων καὶ τῆς δουλοπτρεπείας, ὅπως καί στίς Σέρρες, δὲν χάνουν τό ἐλεύθερο Ὀρθόδοξο ἀγωνιστικό τους φρόνημα, ἀλλά παρωθοῦν στήν σκιά τῆς ἀπαξίας τήν δυαδική ὁμάδα τῶν «Δουλοφρόνων-Αὐταρχικῶν»...

 Οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ εὐλαβεῖς Κληρικοί, οἱ πύρινοι Μοναχοὶ καὶ οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι ἐξεγείρονται ἀπό τήν κατάπτωσι τμήματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας, ποὺ καταλύει τὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητος τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ποικιλοτρόπως δέ, καταπολεμοῦν ἐκείνους ποὺ συστοιχίζονται μὲ τίς φαιδρές δυαδικότητες ἀπό τή μία «Τυραννικῆς Αὐθεντίας» καί ἀπό τήν ἄλλη «Προσωπολατρείας-Δουλικότητος», μέ Ἀντι-Κανονικὲς ἐπικλήσεις καὶ Ἀντι-Εὐαγγελικὲς μεθοδευμένες ἐνέργειες.

Ἀνεμίζουν δέ δυναμικά τό λάβαρο τῆς ὑψοποιοῦ γνησίας Ἀγάπης, τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινόφρονος διακονίας, τῆς ἀπαστραπτούσης Ἀληθείας καὶ τῆς ἐλευθερούσης Ἐλευθερίας, μέσα εἰς τούς κόλπους τῆς στὴν ὑπερλάμπρου  «Παν-Ὀρθοδοξίας»!.

Ἀθῆναι 20-4-2015  

Κοιτάξτε τι άλλο είπε ο Πατριάρχης μας για τον πόλεμο του 1821:


Δημοσίευση σχολίου