Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ: "Φωνή εκ του τάφου: Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Φωνή εκ του τάφου: Μελαγχολικαί ενοράσεις δια την  Ελλάδα
Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Του Γέροντος μοναχού π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλλων, λέγει, ότι «οι Μοναχοί είναι οι κήρυκες της ερχομένης Βασιλείας, οι προφήται της Καινής Διαθήκης». Την φράση αυτή μου θύμισαν κάποιες συζητήσεις, που είχα τελευταίως με τρεις φίλους ησυχαστές, που και οι τρεις, ωσάν από προφητική διαίσθηση, ισχυρίζοντο για την επέλευση απιθάνων εθνικών καταστάσεων. Και ποιές καταστάσεις είναι αυτές; Ότι, τάχα, η Ελλάς, σταδιακώς, δεν θα συρρικνωθεί μεν εδαφικώς, αλλά θα κα­τα­κτηθεί εκ των ένδον από το Ισλάμ! Και εστήριζαν τον ισχυρισμόν των, στις ηλεγμένες πληροφορίες, όπως έλεγαν, που τους μετέδιδαν παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέσεων, που τους επεσκέπτοντο στην Έρημο του Άθωνος ή τους έγραφαν.
Και στην ερώτησή μου:  Ο Θεός θα επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας Εκκλησίας Του, που «επεριποιήσατο τω ιδίω Αίματι», με τον σκοτεινό και δαιμονικόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορθοδοξία της Ελλάδος; Μου απήντησαν με ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ αφορμής της εκτεταμένης αμαρτίας. Και ανεφέρθησαν στους Βυζαντινούς - Ρωμηούς, που δεν μετανοούσαν.
Και όταν πάλιν τους ερώτησα· πως θα συμβεί αυτό και πότε και τι θα γίνουν οι Έλληνες; Απήντησαν, ότι ήδη ενεργείται η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμεθανών, που ονομάζονται μετανάστες, και που θα στερεώνονται σταδιακώς με την ελληνικήν ιθαγένεια, που θα τους χορηγεί ευχαρίστως το Κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση. Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θα γίνουν μειονότης, έως ότου θα μείνουν ελάχιστοι χριστιανοί ως ... δείγμα. Μη απορείς, πάτερ Θ., έσπευσαν να εξηγήσουν, αυτήν την τραγωδία του λαού μας. Πολλοί θα αποδεχθούν τον μουσουλμανισμόν αβιάστως. Άλλοι, με κάποιαν βίαν ποικίλης μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύσουν σε χριστιανικές χώρες, μη δυνάμενοι να συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, που τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παιδαγωγίας, όπως ανά τους αιώνες ενεργούσε στους Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, που δεν μετανοούσαν για τις αμαρτίες τους. Παράδειγμα ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο  Ελληνισμός της Ανατολής, το Βυζάντιον.
Αυτά όλα με είχαν συντρίψει ψυχικώς και σκεφτόμουνα, τάχα θα επιτρέψει ο Θεός αυτήν την ασύλληπτον συμφοράν; Επηκολούθησε σιωπή για αρκετή ώρα. Στη συνέχεια, έθεσα το ερώτημα: Πατέρες άγιοι και αδελφοί, φαντάζεστε σεις, πως θα ανεχθεί ο Κύριος τις μουσουλμανικές δαιμονικές θυσίες, αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων; Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού που, μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στην αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μια γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει: Αββά, τι κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό που είδες, είναι πιο ευάρεστον στον Κύ­ριον από την αναξιότητα των ιερέων, που λειτουργούσαν; Και ο Άγγελος εγένετο άφαντος.
 Η συζήτηση κράτησε περισσότερον από δύο ώρες, οπότε οι ησυχαστές ανεχώρησαν και μου ετόνισαν να ευχαριστώ τον Κύριον για όσα επιτρέπει να γίνωνται εξ αγάπης και για την σωτηρίαν των ψυχών. Και να μη παρασύρομαι συναισθηματικώς από την επιφάνεια των γεγονότων, αλλά να εισδύω στην ουσίαν των, αφού είναι δεδομένον, ότι «ο Θεός αγάπη εστί». Κι’ έμεινα μόνος...
Μέσα στον συγκλονισμό μου για την τραγωδία του λαού μας, τον κλαυθμόν και τους στεναγμούς μου προς τον πανυπερεύσπλαγχνον Θεόν, άρχισα να μελετώ όσα είπαν με βεβαιότητα οι όσιοι εκείνοι ερημίτες και άνθρωποι του Θεού και να αναλύω λογικώς τους ισχυρισμούς τους. Παρ’ ότι καμμιά ανησυχούσα φωνή δεν ακούεται, όμως, κάποια σποραδικά δημοσιεύματα προ μηνών στον γρηγο­ρούντα «Ορθόδοξον Τύπον» ήρχοντο να επαληθεύσουν σχεδόν τους ισχυρισμούς των φίλων μου ησυχαστών. Και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, πάλιν στον «Ο.Τ.» από σώφρονες χριστιανούς, θεολόγους και συγγραφείς, οι οποίοι με πειστικά επιχειρήματα κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα, που εβασίζοντο σε αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία.
Αλλά το σκάνδαλον ευρίσκεται στην σιωπήν των κοινής πληροφορήσεως μέσων, των λεγομένων μαζικής ενημερώσεως. Όμως, όσον και αν φαίνεται περίεργη η βαθειά σιγή επί ενός βοώντος εθνικού κινδύνου, το φαινόμενον δεν είναι ανεξήγητον. Πρόκειται περί σχεδόν καθολικής πωρώσεως των συνειδήσεων. Και είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον, ότι όταν η αμαρτία καθολικοποιείται, γενικεύεται, ακολουθεί, δίκην συνδρόμου, η άγνοια του κακού. Ιδού η απόδειξη:
Όταν ο Θεός είχεν αποφασίσει τον Κατακλυσμόν, με το αιτιολογικόν: «Ου μη καταμείνη το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους τούτους, δια το είναι αυτούς σάρκας», έδωκεν εντολήν στον δίκαιον Νώε να κατασκευάσει την Κιβωτόν. Ειργάζοντο οι τεχνίτες επί ένα χρόνον. Βλέποντες οι απονεκρωθέντες αμαρτωλοί την κατασκευαζομένην Κιβωτόν και τον σκοπόν, πληροφορούμενοι, έλεγαν: και τι κάνουμε ώστε να πνιγούμε; Και όταν οι Άγγελοι είπαν στον δίκαιον Λωτ να ειδοποιήσει τους συγγενείς του, γιατί θα έρριχναν φωτιά να κάψουν τα Σόδομα, όλην την Πεντάπολιν, οι συγγενείς του γελούσαν με τον γέροντα: και τι κάνουμε, ώστε να μας κάψει ο Θεός;
Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σε κάποιο μέτρο$ το σύνδρομο της πωρώσεως. Καμμία εφημερίδα δεν έγραψε για τον εθνικόν κίνδυνον με εξαίρεση την πολύτιμη ορθόδοξη έπαλξη, τον «Ορθόδοξον Τύπον», που, και μόνον γιατί από ένα χρό­νο σχεδόν σαλπίζει, το σάλπισμα της μετανοίας, αξίζει τον έπαινον της Εκκλησίας και την εκ Θεού δικαίαν μισθαποδοσίαν.
Οι απόψεις και οι απελπιστικές ενοράσεις των αγίων εκείνων ερημιτών, όσον και αν δεν είναι αποδεικτικές, δεν στερούνται, όμως, σε κάποιον βαθμόν, πειστικότητος, γιατί βασίζονται σε απτά δεδομένα, ένα των οποίων, είναι οι ενερ­γού­μενες αμαρτίες αγνοουμένης της μετανοίας, σ’ όλην την  Ελλάδα, παρά τις ελάχιστες νησίδες χριστιανικής ζωής και ηθικής αντιστάσεως. Δεύτερον ότι, ο προφητικός λόγος «αμαρτίαι, έθνη ελαττονούσι», έχει πολλάκις επαληθευθεί. Τρίτον, στην δραστηριότητα της αμαρτίας, περιλαμβάνονται και οι ένα εκατομμύριον εκτρώσεις κάθε τριετίαν· οι υπερτερούντες θάνατοι των γεννήσεων· ναρκωτικά και άλλες ηθικές πληγές. Και τέλος, το κυριώτερον, είναι τα τρία σχεδόν εκατομμύρια των νομιμοποιουμένων μουσουλμάνων, που αυξάνονται και πληθύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ένα φαινόμενον, που ερμηνεύει και τις απόψεις των ησυχαστών, των μουσουλμάνων ενεργούντων ως οργάνων ασυνειδήτων του Θεού. Όπως επίσης ασυνείδητα όργανα –όχι ανεύθυνα, βεβαίως– είναι οι άθεοι κυβερνήτες μας, που υποδέχονται τους δεδηλωμένους εχθρούς του Έθνους μας, για να μη κατηγορηθούν, τάχα, ως ρατσιστές ή εθνικιστές.
Αυτή η καραμέλλα έχει πολύ πέραση στην εποχή μας, μεταξύ των επιπολαίων και αθέων, που γίνονται καταγέλαστοι με τις παραδοξολογίες των. Παράδειγμα, «το αλβανάκι» πέρυσι και τώρα η γερμανιδούλα του Βόλου, που αν είναι δια­πο­τισμένοι, ο πρώτος από τον αλβανικόν ανθελληνικόν σωβινισμόν και η δεύτερη πιστεύει στο γερμανικό «ούμπερ άλλες» τότε, στα χέρια των το ελληνοχριστιανικόν σύμβολον η γαλανόλευκη με Σταυρόν, είναι τιμωρία, δεν είναι τιμή! Είναι αντίφαση.
Τώρα το πρόβλημα, το παμπρόβλημα, είναι η αλλοτρίωση του ελλαδικού χώρου, κατά παραχώρηση Θεού, για την αμετανοησία των πιστών. Οπότε αβιάστως ανακύπτει η υποχρέωση της ποιμαινούσης Εκκλησίας να κηρύξει μετάνοιαν στον λαόν. Αλλοιώς; «Εάν μη μετανοήτε, πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. ιγ΄  3). Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα.

Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Αρ. Φύλλου 101
Νοέμβριος 2010

Σημ.: Το άρθρο αυτό αποδεικνύεται προφητικό αφού πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» στις 21-11-2001 αρ. φύλ. 1435, με τίτλο “Μελαγχολικαί ενοράσεις δια την  Ελλάδα” και επαληθεύεται στις μέρες μας.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΜΕ; (Ομιλία του Σεβ. Αυγουστίνου Καντιώτη)

ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΜΕ;

«Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ!…»
(Ματθ. 25,26)

Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο.
Ἀπὸ τὴν ὡραία παραβολὴ τῶν ταλάντων θέλω νὰ προσέξετε ἰδιαιτέρως τὸ τέλος της. Εἶπε ὁ Χριστός «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω», ὅποιος ἔχει αὐτιὰ ἂς ἀκούῃ (Ματθ. 11,15. 13,9,43). Αὐτὸς ὁ λόγος διαβαίνει τοὺς αἰῶνες, φτάνει καὶ σ᾿ ἐμᾶς καὶ ἀπευθύνεται στὸν καθένα μας.

–Μά, θὰ πῆτε, δόξα τῷ Θεῷ ἔχουμε αὐτιὰ καὶ ἀκοῦμε. Τί νόημα ἔχει αὐτὸ γιὰ μᾶς; Ἔχουμε βέβαια αὐτιά ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἐδῶ μιλάει γιὰ κάτι βαθύτερο.
Ἐρχόμαστε στὴν θεία λειτουργία, ἀλλὰ ἀρκεῖ αὐτό; Ἄν, ὅταν ὁ ἱερεὺς διαβάζει τὸ εὐαγγέλιο καὶ οἱ ψάλτες ψάλλουν τὰ τροπάρια, δὲν ἔχουμε ἐκεῖ τὸ νοῦ μας καὶ δὲν προσέχουμε τὰ λόγια, τί τὸ ὄφελος; Ἔχουμε αὐτιά, ἀλλὰ πνευματικὴ ὠφέλεια δὲν γίνεται. Ἂν βγαίνοντας ἀπὸ τὸ ναὸ δὲν ξέρουμε τί εἶπε ὁ ἀπόστολος, τί εἶπε τὸ εὐαγγέλιο, ποιά τροπάρια ἀκούστηκαν, τότε ἤμαστε παρόντες σωματικῶς ἀλλὰ ἀπόντες πνευματικῶς. Κι ἀφοῦ τὸ πνεῦμα ἔχει ἀπείρως ἀνώτερη ἀξία ἀπὸ τὸ σῶμα, καταλαβαίνετε τότε τί σημασία ἔχει ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
Ἔχουμε αὐτιὰ γιὰ ν᾿ ἀκοῦμε κουτσομπολιά, διαβολές, συκοφαντίες, ὕβρεις ἐναντίον ἀδελφῶν, αἰσχρὲς βλασφημίες. Ἔχουμε τεντωμένα αὐτιὰ ἐπὶ ὧρες ὁλόκληρες στὸ ῥαδιόφωνο καὶ στὴν τηλεόρασι, γιὰ ν᾿ ἀκοῦμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀνόητα, ἄχρηστα καὶ αἰσχρὰ ποὺ μεταδίδουν. Ἔχουμε αὐτιὰ γιὰ τὸ διάβολο, γιὰ τὸ Θεὸ δὲν ἔχουμε. Στοὺς χίλιους ἀνθρώπους ζήτημα ἂν ἕνας ἔχῃ αὐτὴ τὴ μυστικὴ ἀκοὴ ποὺ εἶπε σήμερα ὁ Χριστός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προφήτευσε, ὅτι θὰ ἔρθουν χρόνια ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ κλείσουν τ᾿ αὐτιά τους στὸ Θεὸ καὶ θὰ τ᾿ ἀνοίξουν γιὰ ν᾿ ἀκοῦνε πλάνες καὶ διδασκαλίες δαιμονίων (βλ. Α΄ Τιμ. 4,1). Ἔχουμε ἀκοή, τὸ ὑπέροχο αὐτὸ τάλαντο τοῦ Ὑψίστου, κάνουμε ὅμως κακὴ χρῆσι τῆς πολυτίμου αὐτῆς αἰσθήσεως. Ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα δῶρα τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο δὲν τὰ ἀξιοποιοῦμε, μὰ καὶ τὰ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὴν ἁμαρτία.
•       Τὴν ὅρασι π.χ. μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ βλέπουμε τὸ θαυμάσιο πανόραμα ποὺ ἁπλώνεται γύρω μας νὰ βλέπουμε τὴ θάλασσα, τὶς λίμνες, τὰ δέντρα, τὰ φυτά, τὰ ἄστρα, τὸνἥλιο, τὸ φεγγάρι, καὶ νὰ λέμε τὸ «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24). Νὰ λέμε κ᾿ ἐμεῖς «Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, ποὺ μοῦ ᾿δωσες τὰ μάτια». Ἀλλ᾿ ὅπως κάνουμε κακὴ χρῆσι τῆς ἀκοῆς, κάνουμε ἀκόμη χειρότερη χρῆσι τῆς ὁράσεως βλέπουμε ὅ,τι αἰσχρὸ καὶ ἀνήθικο ὑπάρχει. Ἀντὶ νὰ κλεινώμαστε στὸ δωμάτιό μας γιὰ προσευχὴ καὶ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου ἢ νὰ συζητοῦμε ὠφέλιμα πράγματα μὲ τοὺς οἰκείους μας, καρφώνουμε τὰ μάτια μας στὸ κουτὶ τοῦ διαβόλου, τὴν τηλεόρασι.
•       Μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ συνεννοούμεθα νὰ μιλάῃ ὁ ἄντρας στὴ γυναῖκα, ὁ πατέρας στὸ παιδί, ὁ ἀδελφὸς στὸν ἀδελφό, ὁ δάσκαλος στὸ μαθητὴ κ.λπ.. Μᾶς ἔδωσε τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ διδάσκῃ ὁ ἱερεὺς τὸ ποίμνιό του, γιὰ νὰ προσευχώμαστε στὸν οὐράνιο Πατέρα. Μᾶς ἔδωσε τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια καὶ μόνο αὐτήν. Κ᾿ ἐμεῖς τίκάνουμε μὲ τὴ γλῶσσα λέμε ψέματα, συκοφαντοῦμε, διαβάλλουμε, πᾶμε στὸ δικαστήριο καὶ ὁρκιζόμαστε μ᾿ αὐτὴν ἀνάβουμε φωτιὰ ποὺ καίει. Ἡ γλῶσσα τέλος φτάνει στὸ ζενὶθ τῆς ἁμαρτίας ὅταν βλασφημῇ. Προτιμότερο νὰ μὴν εἴχαμε γλῶσσα, παρὰ νὰ γίνεται ὄργανο βλασφημίας καὶ διαφθορᾶς.
•       Ὅλα τὰ μολύναμε, ὅλα τὰ τάλαντα τοῦ Θεοῦ τὰ καταστρέφουμε. Τὰ μάτια, τὰ αὐτιά, τὴγλῶσσα, ἀλλὰ καὶ τὸ πολυτιμότερο ἀγαθὸ ποὺ ἔχουμε, τὴν καρδιὰ καὶ τὸ νοῦ. Μᾶς τά᾿δωσε ὁ Θεὸς γιὰ ν᾿ ἀγαποῦμε καὶ νὰ σκεπτώμαστε ὅ,τι ὡραῖο καὶ ὑψηλὸ ὑπάρχει στὸν κόσμο, κ᾿ ἐμεῖς μισοῦμε καὶ δὲν σκεπτόμαστε ὀρθά. Μᾶς τά ᾿δωσε γιὰ νὰ συγχωροῦμε, κ᾿ ἐμεῖς κρατοῦμε ἐκδίκησι στὴν καρδιά μας.
•       Νὰ προχωρήσω καὶ σ᾿ ἄλλες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ; Νά ὁ πλοῦτος εἶνε ἕνα ἀγαθό. Οἱ πλούσιοι μὲ τὰ χρήματά τους πόσα καλὰ μποροῦννὰ κάνουν! Μὲ τὴν πλεονεξία ὅμως καὶ τὴνἀσωτία τους κάνουν μόνο κακά.
•       Ἡ ἐπιστήμη. Οἱ τεχνῖτες (οἱ ῥάφτες, οἱ μαραγκοί, οἱ χτίστες, οἱ ζωγράφοι κ.τ.λ.) μποροῦν νὰ μεταδώσουν τὸ τάλαντο τῆς τέχνης ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ σ᾿ ἄλλα παιδιὰ καὶ νέους καὶ νὰ μὴν τὸ κρατοῦν μυστικό. Οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγηταί, λόγῳ τῆς θέσεώς τους, μποροῦν νὰ διδάσκουν τὸ Θεὸ καὶ νὰ σπείρουν στὶς καρδιὲς τῶν νέων τὴν πίστι ἀλλ᾿ αὐτοί, μὲ τὰ λόγια καὶ τὴ συμπεριφοράτους, διδάσκουν ἀθεΐα ἀσωτία, διαφθορά. Οἱἐπιστήμονες ἔχουν τάλαντο ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴστιγμὴ ποὺ σᾶς μιλῶ χιλιάδες ἐπιστήμονες, Ἀμερικανοὶ Ῥῶσοι Γερμανοὶ Ἄγγλοι κ.λπ., χρησιμοποιοῦν τὰ μυστικὰ τῆς ἐπιστήμηςτους ὄχι γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος τὰχρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν καταστροφή της.
•       Ἀκόμη κι αὐτὴ ἡ ἱερωσύνη. Ὁ ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου πρέπει νὰ εἶνε ἐξ ὁλοκλήρου ἀφωσιωμένος στὸ Θεό, νὰ εἶνε «φῶς» καὶ «ἅλας  τῆς γῆς» (Ματθ. 5,14,13), νὰ εἶνε ὅπως τὸν περιγράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὶς ἐπιστολές του ἀλλ᾿ αὐτὸς συχνὰ γίνεται σκάνδαλο… Ἔτσι ὅλοι, μικροὶ – μεγάλοι, κάνουμε κακὴχρῆσι τῶν πολυτίμων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν, καὶ μοιάζουμε μὲ τὸν πονηρὸ δοῦλο τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Τοῦ ἔδωσε ὁ κύριός του ἕνα τάλαντο (ἕξι χιλιάδες χρυσὲς δραχμές), ἀξιόλογο ποσό, γιὰνὰ ἐργαστῇ μ᾿ αὐτὸ καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάσῃ. Κι αὐτὸς ἄνοιξε ἕνα λάκκο καὶ τὸ ἔθαψε. Γι᾿αὐτό, ὅταν ὁ κύριός του τοῦ ζήτησε λογαριασμό, τὸν καταδίκασε γι᾿ αὐτή του τὴν ἐνέργεια. Εἶχε ὑποχρέωσι νὰ ἐργαστῇ καὶ νὰ αὐξήσῃ τὸ τάλαντο, ὅπως ἔκαναν οἱ δύο ἄλλοι, ποὺ ὁ πρῶτος πῆρε πέντε καὶ τὰ ἔκανε δέκα, ὁ δεύτερος πῆρε δύο καὶ τὰ ἔκανε τέσσερα αὐτὸς τὸ ἔθαψε κ᾿ ἔτσι τὸ ἀχρήστευσε. Δὲν συνέβαλε καθόλου στὴν ὑπηρεσία καὶ βοήθεια τῶν συνανθρώπων του.
Ἡ παραβολὴ μᾶς διδάσκει, ἀδελφοί μου, ὅτι ἔχουμε κάποιες ἱερὲς ὑποχρεώσεις καὶ κάποιο προορισμὸ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πρέπει νὰ τὰ ἐκπληρώσουμε. Δὲν θὰ τιμωρηθῇ μόνο αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακό θὰ τιμωρηθῇ κι αὐτὸς ποὺ δὲν κάνει τὸ καλό. Πολλοὶ ἄνθρωποι λένε Ἐγὼ δὲ σκότωσα, δὲν πόρνευσα, δὲν μοίχευσα, δὲν προσέβαλα τὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου, δὲν πῆγα στὸ δικαστήριο ν᾽ ἁπλώσω τὸ χέρι μου στὸ Eὐαγγέλιο, δὲν συκοφάντησα, δὲν ἔκλεψα… Ἐν τούτοις, καὶ ἂν δὲν κάναμε αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε πιστοποιητικὸ ἁγιότητος οὔτε νὰ βγάλουμε εἰσιτήριο γιὰ τὸν παράδεισο. Θὰ τιμωρηθῇ ὡς κακοποιὸς ὄχι μόνο ὁκλέφτης, ὁ ἀπατεώνας, ὁ μοιχός, ὁ πόρνος, ὁ βλάστημος, ἀλλὰ καὶ πᾶς μὴ ἀγαθοποιός, καθένας ποὺ μποροῦσε νὰ κάνῃ τὸ καλὸ καὶ δὲν τὸ ἔκανε.Θεέ μου, συχώρεσέ μας πόσα καλὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν τὰ κάναμε! Πόσα τάλαντα ἔχουμε κρυμμένα καὶ δὲν τὰ ἀξιοποιήσαμε! Δάσκαλοι, καθηγηταί, ἐπιστήμονες, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄντρες γυναῖκες καὶ παιδιά, ἔχουμε χαρίσματα, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, καὶ θὰ μᾶς ζητήσῃ ὁ Θεὸς λογαριασμὸ γι᾿ αὐτά. Θὰ μᾶς ζτήσῃ τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν τόκο.
Ἀδελφοί μου, ἂς κάνῃ ὁ καθένας μας ἕναν ἀπολογισμὸ καὶ ἂς δῇ, τί καλὸ ἔκανε σὰνπαιδὶ στὸ σπίτι του, τί καλὸ ἔκανε σὰν πατέρας, σὰν μάνα, σὰν ἐργαζόμενος, σὰν ὑπάλληλος, σὰν ἐπιστήμονας, σὰν παιδαγωγός, σὰν στρατιωτικός, σὰν κληρικός…; Ἀλλοίμονο καὶ τρισαλλοίμονο, φωτιά, κόλασι, ἀπώλεια καὶ καταστροφὴ μᾶς περιμένει. Ὦ Εὐαγγέλιο, τὰ λόγια σου εἶνε αἰώνια! Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε.
Ἀγαπητοί μου! Ἂς μετροῦμε τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὄχι μὲ τὴν ἀπραξία τῆς κακίας, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνεργητικότητα τῆς καλωσύνης. Δραστήριους μᾶς θέλει τὸ Εὐαγγέλιο ὅλεςτὶς ἡμέρες καὶ ὧρες τῆς ζωῆς μας, μέχρι τὴν τελευταία μας πνοή. Ἂν ζήσουμε ἔτσι, ὅταν ἔρθῃ ἡ φρικτὴ ἡμέρα τῆς κρίσεως, δὲν θ᾿ ἀκούσουμε τὸ «Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ!» (Ματθ. 25,26), ἀλλὰ τὸ «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! …εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου σου» (ἔ.ἀ. 25,21). Ἔπαινο ὁ καθένας μας ν᾿ ἀκούσῃ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ ὅλα τὰ καλὰ ποὺ θὰ ἀγωνιστῇ νὰ κάνῃ στὸν κόσμο.
Εἴθε τῆς χαρᾶς τοῦ παραδείσου ν᾿ ἀξιωθοῦμε ὅλοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος


Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 1939

Κοιτάξτε να δείτε το τι μάθαιναν οι Μουσουλμάνοι του Δημοτικού το 1939 και πως τους αποκαλούσαν και τώρα μας το παίζουν...
Για περισσότερα στην παρακάτω σελίδα: https://drive.google.com/file/d/0BzoOyEnAnib9OUJiQTZPRjJLYzQ/view?usp=sharing


Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Σ’αυτές τις δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας αισθανόμαστε πιο επιτακτική την ανάγκη να εξηγήσουμε στον λαό μας με περισσότερη ευκρίνεια τον λόγο υπάρξεως της Παρατάξεώς μας ανάμεσα στις τόσες πολιτικές ομάδες και προσπάθειες που υπάρχουν στον τόπο μας.
Δηλώνουμε με κάθε ειλικρίνεια ότι αν δεν είχαμε στο νου και στην καρδιά μας κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν οι υπάρχουσες πολιτικές –ελληνικές και παγκόσμιες– δεν θα επιχειρούσαμε ένα τέτοιο άθλημα, το οποίο εκτός του μεγέθους του και της βαρύτητός του έχει άμεσες δυσβάστακτες επιπτώσεις στα πρόσωπα όλων όσοι το επιχειρούμε, δεδομένου ότι όλοι είμαστε άνθρωποι μισθοσυντήρητοι και ανήκουμε στην μεσαία οικονομική τάξη.


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
Πριν εκθέσουμε λοιπόν το πολιτικό μας πρόγραμμα θέλουμε να τονίσουμε, αυτή τη φορά πιο έντονα, την πολιτική μας ιδιοπροσωπία, ώστε να καταστεί σαφής ο λόγος της πολιτικής παρουσίας και υπάρξεώς μας στις χιλιάδες των ψηφοφόρων μας, που μας ακολούθησαν και μας ακολουθούν, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό πληθυσμό ο οποίος μέχρι σήμερα δεν μας έχει γνωρίσει, γιατί όλα τα ΜΜΕ συστηματικά μας αποκλείουν και με κάθε τρόπο φιμώνουν τον ενημερωτικό μας λόγο.
Δηλώνουμε λοιπόν, ότι πόθος και σκοπός μας είναι η επιστροφή της πολιτικής στην τροχιά της Ρωμηοσύνης, στην πορεία που ακολουθήθηκε από συστάσεως της Βασιλεύουσας των Πόλεων μέχρι και τον Μάρτυρα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.
Πιστεύουμε ότι οι όποιες εγχώριες ή διεθνείς πολιτικές που προτείνονται σαν λύσεις στο σημερινό αδιέξοδο είναι μετέωρες, έωλες, άχρηστες και αναποτελεσματικές, γιατί δεν αγγίζουν την ουσία της τραγικής καταστάσεως που επικρατεί στην πατρίδα μας, αλλά και παγκοσμίως, αφού η αιτία της πολιτικής κακοδαιμονίας είναι η διαμόρφωση των ελληνικών κομμάτων της Βουλής από ξένα Κέντρα, γνωστά και άγνωστα και η χειραγώγησή τους από τα Κέντρα αυτά άμεση και συνεχής.
Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό το γεγονός ότι όλα τα ελληνικά Κόμματα έχουν «μαύρα μεσάνυχτα» για τις πνευματικές Παραδόσεις της Πατρίδος μας και γι’ αυτό έχουν υποβιβάσει την ψυχή του Γένους μας, την Εκκλησία, σε ένα από τους πολλούς «κοινωνικούς φορείς», χαρακτηρισμό που πρόσφατα επανέλαβε η υπουργός Παιδείας, μετά την επίσκεψη της Ι. Συνόδου στο Υπουργείο της!
Απόρροια αυτής της αποξενώσεως των πολιτικών μας Κομμάτων από την Ορθόδοξη Παράδοση της Ρωμηοσύνης είναι και η ολοένα αυξανόμενη δουλοπρέπειά τους απέναντι στους ισχυρούς της γης, η μειοδοτική στάση τους στα θέματα της εθνικής μας κυριαρχίας, η παραγωγή αμοραλιστικών νόμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές κάθε φαύλου, κάθε αμοραλιστή, κάθε καταχραστή και εκμεταλλευτή και όχι με βάση τις ηθικές αξίες την πραγματική δικαιοσύνη, δηλαδή την ευνομία. Αθλια κατάληξη αυτής της πολιτικής, η πνευματική και οικονομική χρεωκοπία του λαού μας.


ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ
Οι ιδρυτές της Παρατάξεώς μας πιστεύουμε απόλυτα, όπως και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ότι η μόνη Αλήθεια είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, η οποία, αν γίνει πράξη, λύνει όλα τα πνευματικα, ψυχικά, διανοητικά αλλά και τα βιοτικά προβλήματα των ανθρώπων και εγκαθιστά στις κοινωνίες την βαθειά και αναφαίρετη ειρήνη, την αληθινη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη.
Όμως
ταυτόχρονα κηρύσσουμε την απόλυτη και αληθινή ανεξιθρησκεία!
Θα εξασφαλίσουμε σε όλες τις τάξεις του ελληνικού λαού, πλήρη ελευθερία για την καλλιέργεια της πίστεως ή των όποιων επιλογών τους, με ειδικές ρυθμίσεις για όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και όχι μόνο για τους χώρους της Λατρείας. Κηρύσσουμε την πραγματική ανεξιθρησκεία της Ρωμηοσύνης που ανέδειξε το Γένος μας Κέντρο της Υφηλίου, γιατί διασφάλισε την ελευθερία όλων των πολιτων, με ιδανικό τρόπο, ώστε η ελευθερία του ενός να μη μειώνει ή καταργεί την ελευθερία του άλλου.
Η Παράταξή μας δεν θα επιβάλει στους πολίτες υποχρεωτικά τον Χριστιανισμό (εξ άλλου αυτό είναι αντίθετο με το ήθος και τις επιταγές του Χριστιανισμού),αλλά και δεν θα επιτρέψει να επιβληθεί η αθεϊα ως επίσημη έκφραση του Κράτους στην αγιομαρτυρική Πατρίδα μας, υιοθετώντας την πονηρή ερμηνεία της ανεξιθρησκείας, ως απαγόρευσης της θρησκείας!


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΧΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ!
Καταδικάζουμε απερίφραστα την πονηρή, δόλια και προδοτική πολιτική που ασκείται επί δεκαετίες στην Πατρίδα μας. Την πολιτική που υπηρετεί δουλικά την Παγκοσμιοποίηση και «ροκανίζει» με γοργούς ρυθμούς την ιδιοπροσωπία του Νέοέλληνα, με πρόσχημα το άθλιο επιχείρημα ότι πρέπει να κρύβουμε το τι πιστεύουμε γιατί προσβάλλουμε τους αλλοθρήσκους και τους αλλοδόξους, ΄Ελληνες υπηκόους ή μετανάστες!
Πιστεύουμε στην Οικουμενικότητα του Ελληνισμού αλλά όχι στην Παγκοσμιοποίηση, που είναι ο πνευματικός θάνατος του ανθρώπου. Γι’ αυτό θα πολεμήσουμε την Παγκοσμιοποίηση και βροντοφωνούμε «προς πάσαν κατεύθυνσιν» ότι όποιος προσβάλλεται από την Πίστη, τις Παραδόσεις και την Ιστορία του λαού μας, δεν έχει θεση στη Χώρα μας και πρέπει να την εγκαταλείψει το ταχύτερο!
Στο σημείο αυτό, θέλουμε να διακηρύξουμε ότι σε κανένα κρατικό λειτουργό ή παράγοντα που διευθύνει ή διοικεί υπαλλήλους δεν θα επιτρέψουμε να αποκρύπτη το θρήσκευμά του και τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, διότι λόγω της θέσεώς του ή των αρμοδιοτήτων του θα έχει την ευχέρεια να τους ελέγχει ψυχολογικά, να τους επηρεάζει και να εξαρτά και την προαγωγή τους ακόμη, από το εάν και κατά πόσον θα συγκατατεθούν στα δικά του πιστεύματα.


Η ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ!
Μεταξύ ανθρώπων που κινούνται στον ίδιο εργασιακό χώρο με εξάρτηση εργοδότη - εργαζομένου ή έχουν σχέση διδασκαλίας - μαθητείας (όπως στα Σχολεία, στα Πανεπιστήμια και στα όμοια), Η απόκρυψη του ιδεολογικού προσανατολισμού όχι μόνο δημιουργεί αναταραχές στο κοινωνικό σύνολο αλλά και εξυπηρετεί τους κάθε λογής προβατόσχημους λύκους στο να παραπλανούν, να προσηλυτίζουν και να παρασύρουν στην πλάνη τους ανυποψίαστους πολίτες. Γιατί αυτός που κρύβει το πιστεύω του δεν έχει άλλο σκοπό από το να εξαπατήσει τους άλλους για να πετύχει άνομους σκοπούς.
Στα πλαίσια της πλήρους ανεξίθρησκης πολιτικής μας δηλώνουμε, επίσης, ότι η νομοθεσία μας δεν θα προσβάλλει τη θρησκεία ή τα πιστεύματα κανενός, αλλά θα δημιουργήσουμε, παράλληλους τομείς, στους οποίους θα ενταχθεί ο καθένας σύμφωνα με αυτό που πρεσβεύει ,ζεί και εκφράζει, με γνώμονα, όμως, να μη χαθεί κανένα ζωτικό στοιχείο που συγκροτεί την ελληνική πνευματική κληρονομιά.
Στα επιμέρους προγράμματα των Υπουργείων που οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε, θα αναπτύξουμε λεπτομερώς το πώς υλοποιείται η πολιτική μας αυτή, ιδίως στο χώρο της Παιδείας και του πολιτισμού, όπου παρατηρούνται οι σφοδρότερες συγκρούσεις.


ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ:
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
Τονίζουμε με έμφαση την ειδοποιό διαφορά που είχε και έχει ο Έλληνας έναντι των εθνών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Τη βαθιά πίστη στο Θεό και τη συμμόρφωση ολόκληρης της ζωής του σύμφωνα με αυτή την πίστη.
Δεν διανοούμεθα τον Έλληνα σαν ένα απλό καταναλωτή όπως είναι ο Ευρωπαίος. Ο σύγχρονος Ευρωπαίος άνθρωπος σπάνια διερωτάται από πού προέρχεται, τι σκοπό έχει στη ζωή και πού θα καταλήξει στο τέλος της ζωής του. Γι’αυτό ο Έλληναςποτέ δεν εκάμπτετο μπροστά στο μεγαλείο κανενός, αν το μεγαλείο εξαντλείτο στην οικονομική δραστηριότητα και στη στρατιωτική υπεροπλία.
Αν θέλουμε να ξαναθυμηθούμε ως Έλληνες ποιά είναι η ειδοποιός μας διαφορά από όλα τα έθνη, θα δούμε ότι η Ελλάδα δεν έγινε σήμερα μικρή εδαφικά χώρα αλλά ήταν τέτοια από την αρχαιότητα.Ωστόσο ποτέ δεν είχε σαν αυτοσυνειδησία της ότι είναι μικρή χώρα, αλλά αντιθέτως, λόγω της πνευματικής της ευρωστίας,επίστευε το γνωστό σε όλους δόγμα: «Πας μή Έλλην βάρβαρος»! Υπήρχαν και τότε υπερδυνάμεις, με πρώτους τους Πέρσες, αλλά πάντα τους αντιμετώπισε νικηφόρα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Πάψαμε όμως να διερωτώμεθα τι μεσολάβησε από τότε καικαταντήσαμε,σαν λαός, να χάσουμε την αυτοσυνειδησία της πνευματικής υπεροχής μας, γιατί ακολουθούμε τις προτροπές και τα «κηρύγματα» των συγχρόνων πολιτικών μας, οι οποίοι συνεχώς σαλπίζουν «urbi et orbi» ότι είμαστε μικρή χώρα και δεν πρέπει να μιλάμε(!)στις διεθνείς συζητήσεις, ούτε να φέρνουμε αντιρρήσεις στις αποφάσεις των μεγάλων Δυνάμεων! Γι΄ αυτό χρεωκοπήσαμε σήμερα. Χρεωκοπήσαμε πνευματικά και, κατόπιν, και οικονομικά!
Αν οι αρχαίοι πρόγονοί μας, με το καλλιεργημένο πνεύμα τους αλλά χωρίς τη χάρη του Αληθινού Θεού, είχαν τόσο υψηλή εθνική αυτοσυνειδησία, στηριγμένοι καθαρά στην πνευματική τους καλλιέργεια, πόσο βαθειά αυτοσυνειδησία έπρεπε να έχουμε εμείς σήμερα, μετά την μεγαλούργηση του Ελληνισμού από τον Μεγάλο άγιο Κωνσταντίνο έως και τον άθλο του 1821;


Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ
Η παντελής έλλειψη εθνικής και πνευματικής αυτοσυνειδησίας εκφράστηκε πρόσφατα από εκπρόσωπο μεγάλης πολιτικής παρατάξεως, ο οποίος διεκήρυξε χωρίς ίχνος ντροπής ότι «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκαμε την οικογένειά μας, τους δικούς μας ανθρώπους και είναι αδιανόητο να βγούμε από αυτήν την οικογένεια»! Και τα διακηρύσσει αυτά, ενώ γνωρίζει ότι με το κατάπτυστο ΜΝΗΜΟΝΙΟ η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση μας εκβιάζει για να μας δώσει χρήματα να υποθηκεύσουμε τά εδάφη και τα Μνημεία της Πατρίδος μας!
Είναι, αλήθεια, να απορεί κανείς, πώς συμβιβάζεται ο χαρακτηρισμός του πατριώτη, του ανθρώπου που θέλει να υπηρετεί με ειλικρίνεια την πατρίδα του, με την πιο πάνω διακήρυξη αφού είναι σε όλους πια γνωστό ότι η Ευρώπη σε καμμιά χρονική στιγμή δεν βοήθησε την Ελλάδα, αλλά την χρησιμοποίησε ή για να της αλλοιώσει τον πνευματικό της Ορθόδοξο προσανατολισμό ή ως ένα πιόνι της παγκόσμιας σκακιέρας για να φέρει σε δύσκολη θέση και να απειλεί τους αντιπάλους της.
Σαράντα ολόκληρα χρόνια, για να θυμηθούμε μόνο την πρόσφατη συμπεριφορά της Ευρώπης, η Ευρώπη “σφυρίζει” αδιάφορα μπροστά στο άδικο Κυπριακό πρόβλημααλλά και στο μεγάλο αγκάθι της εδαφικής μας εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή του κράτους των Σκοπίων.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ποιά άραγε βοήθεια μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που μας επιτεθεί πολεμικά ένας λαός, αφού σε καιρό ειρήνης, χωρίς να απαιτείται κάποιο κόστος, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαξιώνει και δεν εκφράζεται έστω και λεκτικά υπέρ του κράτους μέλους της, δηλαδή της Ελλάδος, έστω και για “τα μάτια του κόσμου”;
Μιά Ευρωπαϊκή Ένωση που απαξιώνει την Ελλάδα σε κάθε συζήτηση οποιουδήποτε θέματος σε τί μας χρησιμεύει, εκτός μόνο από το να αλλοιώνει το φρόνημα του λαού μας και να μας υποχρεώνει να καταστρέφουμε τη γη μας και να θάβουμε τα προϊόντα της; Για να μας δώσει κάποιες πενταροδεκάρες τις οποίες θα απαιτήσει να της επιστρέψουμε με πολλαπλάσιους τόκους, αφού με την πολιτική της μας εξαθλίωσε;
Την Ευρωπαϊκή Ένωση την χρειαζόμαστε για να υποχρεώσει τους Κυβερνήτες μας να αποδεσμεύσουν τις ένοπλες δυνάμεις και τη δικαιοσύνη από την κομματική εξουσία, πράγμα το οποίο είναι καθεστώς σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εποπτεύει το πού δαπανώνται τα χρήματα που δόθηκαν για συγκεκριμένες ανάγκες και όχι να αφήνει την ευχέρεια στους πολιτικούς να σφετερίζονται τα χρήματα προς ίδιόν τους όφελος και κατόπιν να απαιτεί την επιστροφή τους, εξαθλιώνοντας ουσιαστικά τους πολίτες της πατρίδος μας, για να έχει την ευχέρεια τελικά να κυβερνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τόπο μας.
Είναι δυνατόν να έχουν οι Πιστωτικές Κάρτες των πολιτών «πιστωτικό όριο» και να μην έχει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πιστωτικό όριο στον δανεισμό των Κρατών, αλλά το πιστωτικό της όριο να είναι ή χρεωκοπία των Κρατών;
Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την χρειαζόμαστε για να χρεωκοπήσουμε αλλά σαν ένα τύπο ορκωτού λογιστή, για να ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων που αυτή μας έδωσε και όχι ως ένα τοκογλύφο που προσφέρει αφειδώς χρήματα, γνωρίζοντας ότι αυτά θα σπαταληθούν και θα τα απαιτήσει όπως τα απαιτούν οι τοκογλύφοι!
Η συνεργασία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να αποβεί επωφελής, τουλάχιστον οικονομικά, μόνο με δύο προϋποθέσεις:
Αν οι κυβερνήτες μας θα ήσαν πνευματικοί άνθρωποι, άνθρωποι της δικαιοσύνης, που υπηρετούν με ευσυνειδησία το δημόσιο συμφέρον, οπότε θα διεκδικούσαμε με αξιώσεις αυτά που δικαιούμεθα ή άν η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούσε τους ελέγχους που έπρεπε να ασκεί στα χρήματα που αυτή χορηγούσε και όχι να γίνεται συμπαίκτης των Ελλήνων πολιτικών στο πιο άθλιο και βρώμικο οικονομικό παιχνίδι του αιώνος!
Η Παράταξή μας λοιπόν υπάρχει και απευθύνεται προς το λαό και προς την Ευρώπη λέγοντας και στους δύο τα ίδια ακριβώς πράγματα, γιατί σιχαίνεται τη διγλωσσία, η οποία εξ άλλου αποτελεί και το συστατικό της υπάρξεως και λειτουργίας όλων των μέχρι σήμερα κομμάτων της Βουλής.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Παράταξή μας ιδρύθηκε για να μιλήσει με εντελώς διαφορετικό τρόπο στον Ελληνικό λαό και να του δηλώσει ότι, πριν διατυπώσει οποιαδήποτε επιμέρους πολιτική αφορώσα τους τομείς της δημόσιας ζωής, διαβεβαιώνει ότι, αν ήθελε ο λαός να της εμπιστευθεί τη διακυβέρνηση της Χώρας μας, προτίθεται να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με όρους που θα υπαγορεύσει η Ελλάδα, με όρους που έχει δικαίωμα να υπαγορεύσει η Ελλάδα βάσει του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τους οποίους όρους, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ενεργούσες επί ζημία της Πατρίδος μας, δεν διεκδίκησαν ποτέ ούτε προτίθενται να διεκδικήσουν.
Ο πρώτος όρος, πριν κάν συζητηθεί το θέμα του λεγομένου χρέους της Πατρίδος μας, θα είναι η απαίτηση λεπτομερούς καταγραφής των οφειλομένων χρημάτων και του λόγου της οφειλής των, ώστε να υπάρξη η δυνατότητα να δημευθεί η περιουσία όλων των Ελλήνων πολιτικών που εμπλέκονται στην τραγωδία της Πατρίδος μας. Δηλαδή το γιατί δανειστήκαμε χρήματα, από ποιες πηγές έχει γίνει αυτός ο δανεισμός, τί προμηθευθήκαμε με τα χρήματα αυτά, τι ωφελήθηκε η χώρα μας από αυτόν τον δανεισμό και πώς εξακολούθησε επί μία εικοσαετία ο δανεισμός αυτός χωρίς να γίνεται σταδιακή επιστροφή των ήδη δανεισθέντων χρημάτων. Ένας τέτοιος δανεισμός με τόση προθυμία δικαιολογείται μόνο από τοκογλύφους και όχι από οικονομικές ενώσεις σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπούν στην ευημερία των μελών της.
Ο δεύτερος όρος είναι, να λάβει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της απαγορεύσεως εξαγωγής πετρελαίου, ουρανίου και άλλων πολυτίμων ορυκτών από το υπέδαφος της Πατρίδος μας και να μας δοθούν εξηγήσεις.
Τρίτος όρος, να τεθεί ευθέως το ερώτημα: ΄Εχει παραιτηθεί η Ελλάδα από τη διεκδίκηση της έντοκης επιστροφής του υποχρεωτικού δανείου, του έτους 1942 προς Γερμανία και Ιταλία; Αν ναι, να μας δοθούν γραπτές αποδείξεις, ώστε να καταλογισθούν ευθύνες σε ΄Ελληνες πολιτικούς.
Αν δεν έχει παραιτηθεί η Ελλάδα αυτής της διεκδικήσεως, προτίθεται η Ε.Ε. να αναγκάσει τις χώρες αυτές να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα όπως εκβιάζει την Ελλάδα να αποπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις;
Τέταρτος όρος, να τεθεί θέμα αμέσου επιστροφής των τονων χρυσού της Ελλάδος, που βρίσκονται στα θησαυροφυλάκια Αγγλίας και Αμερικής.
Πέμπτος όρος, να παύσει η Τράπεζα της Ελλάδος να είναι ο θησαυροφύλακας του Ελληνικού χρυσού, δεδομένου ότι η κατ’ ευφημισμόν ονομαζομένη Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας μόλις το 6% ελέγχει το ελληνικό δημόσιο, η δε προσπέλαση στο θησαυροφυλάκιο για έλεγχο των αποθεμάτων χρυσού είναι απρόσιτη και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό ακόμη χωρίς την άδεια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και κατά συνέπεια δεν ικανοποιήσει αυτά μας τα αιτήματα, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η περαιτέρω παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ορισμός της εσχάτης προδοσίας!

 ια περισσότερα στην Ιστοσελίδα της Πολιτικής Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: http://www.koinwnia.com/2010-01-19-10-29-58/tautotita/orama-politikes-arxes

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ - ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέ τό ἄρθρο 59, παράγραφος 11, τοῦ Ν. 3966/2011 !

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ἡ εἰσαγωγή στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, µέσῳ τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, ἀποτελοῦσε καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τό ὄνειρο µιᾶς ἐπίπονης, πολύµοχθης καί πολύχρονης προσπάθειας χιλιάδων µαθητῶν τῆς δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης τῆς Πατρίδας µας. Ἀποτελεῖ κοινό µυστικό ὅτι ὁ δρόµος πού ὁδηγεῖ στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση κάθε ἄλλο παρά στρωµένος µέ ροδοπέταλα εἶναι. Οἱ ὑψηλές βάσεις εἰσαγωγῆς στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι., σέ συνδυασµό µετά ἀπαιτητικά καί δύσκολα θέµατα τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων καθιστοῦν τήν εἰσαγωγή, ἰδίως στίς περιζήτητες σχολές, ἕναν πραγµατικό ἆθλο. Ὡς ἐκ τούτου, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ἀνταγωνισµοῦ, δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόµενο, πολλοί µαθητές νά µήν πετυχαίνουν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τῆς πρώτης ἐπιλογῆς τους καί νά ἀναγκάζονται νά δώσουν ἐξετάσεις καί τήν ἑπόµενη χρονιά, προκειµένου νά πετύχουν τό στόχο τους, εἴτε τελικά νά ἐπιλέξουν µία ἄλλη σχολή.
Τήν ἴδια ὥρα ὅµως πού ἰσχύουν αὐτά γιά τήν πλειονότητα τῶν ὑποψηφίων, οἱ Ἕλληνες Μουσουλµάνοι µαθητές τῆς Θράκης χαίρουν µιᾶς ἰδιαιτέρως ἄδικης καί προνοµιακῆς µεταχείρισης σέ σχέση µέ τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες Ὀρθόδοξους, Καθολικούς, καί ἄλλων Δογµάτων µαθητές. Αὐτό συµβαίνει, διότι οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς γι’ αὐτούς στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, εἶναι ὑπερβολικά χαµηλές, σέ σχέση µέ αὐτές πού καλοῦνται νά ἐπιτύχουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ὑποψήφιοι, ἀκόµα καί αὐτοί πού ἀνήκουν σέ εἰδικές κατηγορίες, ὅπως εἶναι οἱ πολύτεκνοι, οἱ τρίτεκνοι καί οἱ πληροῦντες διάφορα κοινωνικά κριτήρια. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουµε ὅτι οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς φέτος ἦταν: α) γιά τή Νοµική Ἀθήνας 18.879 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 7.851 µόρια, β) γιά τή Νοµική Θεσσαλονίκης 18.715 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.976 µόρια, γ) γιά τή Νοµική Θράκης 18.276 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.359 µόρια, δ) γιά τή Φιλολογία Ἀθήνας 17.781 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 3.767 µόρια, ε) γιά τή Φιλολογία Θεσσαλονίκης 17.745 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μου­σουλ­µάνους µαθητές 5.624 µόρια, στ) γιά τό Μαθηµατικό Ἀθήνας 15.945 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.839 µόρια, ζ) γιά τό Φυσικό Ἀθήνας 16.399 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 4.490 µόρια κ.ο.κ.
Αὐτή ἡ ἰδιαιτέρως σκανδαλώδης προνοµιακή µεταχείριση Ἑλλή­νων πολιτῶν µέ βάση τό θρήσκευµά τους, θεσµοθετήθηκε µέ Νόµο τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τό 2011. Πιό συγκεκριµένα, µέ τό ἄρθρο 59, παράγραφος 11, τοῦ Ν.3966/2011, καταργήθηκαν ὅλες οἱ πάσης φύσεως µετεγγραφές φοιτητῶν καί σπουδαστῶν ἀπό Α.Ε.Ι. σέ Α.Ε.Ι. καί ἀπό Τ.Ε.Ι. σέ Τ.Ε.Ι., ἀπό τό ἀκαδηµαϊκό ἔτος 2011-2012, ἐνῶ µέ τίς ἴδιες διατάξεις ρυθµίστηκε καί ἡ εἰσαγωγή τῶν ὑποψηφίων στίς Σχολές καί τά τµήµατα τῶν Α.Ε.Ι., τῶν Τ.Ε.Ι., τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδηµιῶν, τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Παιδαγωγικῆς καί Τεχνολογικῆς Ἐκπαίδευσης καί τῶν Ἀνώτερων Σχολῶν Τουριστικῆς Ἐκπαίδευσης.
Ὅπως εἶναι γνωστό, κάθε χρόνο, πέραν τοῦ ἀριθµοῦ πού ἔχει καθοριστεῖ ὡς ὁ ἀριθµός τῶν εἰσακτέων στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, καθορίζεται καί ξεχωριστός ἀριθµός θέσεων εἰσακτέων γιά ὅσους ἀνή­κουν σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅπως εἶναι ἐκεῖνες τῶν πολυτέκνων, τῶν τριτέκνων καί τῶν διαφόρων κοινωνικῶν κριτηρίων. Ἀπό τίς εἰδικές αὐτές περιπτώσεις ἐξαιροῦνται οἱ Στρατιωτικές Σχολές, οἱ Ἀστυνοµικές Σχολές καί οἱ Σχολές τῶν Ἀκαδηµιῶν Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ, γιά τίς ὁποῖες ὑπάρχουν διαφορετικές εἰδικές κατηγορίες, πού καθορίζονται ἀπό τά ἁρµόδια Ὑπουργεῖα.
Ἡ Ἑλληνική ὅµως Πολιτεία, βάσει τοῦ ἰσχύοντος θεσµικοῦ πλαισίου, πέραν τοῦ ξεχωριστού ἀριθµοῦ θέσεων εἰσακτέων γιά ὅσους ἀνήκουν στίς ἀνωτέρω εἰδικές περιπτώσεις, δηµιούργησε καί µία εἰδική κατηγορία στήν ὁποία ἐνέταξε ὅλους τούς ἀλλογενεῖς – ἀλλοδαπούς καί ὑποψήφιους Ἕλληνες πολῖτες τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης πού εἶναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης τοῦ ἔτους 2009 ἤ τοῦ ἔτους 2010 (γιά τό 10%) ἤ τοῦ ἔτους 2011, ἤ ὅσους συµµετεῖχαν στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις 2011 τῶν ΕΠΑΛ-Α’. Οἱ ὑποψήφιοι αὐτοί, κατά τήν ὁριστικοποίηση τοῦ µηχανογραφικοῦ δελτίου, θά πρέπει νά διαθέτουν βεβαίωση τοῦ Δήµου εἴτε τοῦ Ν. Ξάνθης, εἴτε τοῦ Ν. Ροδόπης, εἴτε τοῦ Ν. Ἔβρου, στά δηµοτολόγια τοῦ ὁποίου εἶναι ἐγεγραµµένοι, τήν ὁποία θά πρέπει νά προσκοµίσουν στήν Γραµµατεία τῆς Σχολῆς ἤ τοῦ τµήµατος εἰσαγωγῆς, κατά τήν ἐγγραφή τους.
Ἡ πρωτοφανής καί κατάφωρη αὐτή ἀδικία σέ βάρος ὅλων τῶν ὑπολοίπων ὑποψηφίων δικαιολογήθηκε ἀπό τόν νῦν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευµάτων, Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ µέ τό ἐπιχείρηµα πώς µέ αὐτό τόν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ σταδιακή ἐνσωµάτωση τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας στήν Ἑλληνική κοινωνία καί ἡ συµµετοχή της στήν Ἑλληνική παιδεία.
Δέ χρειάζεται νά εἶναι κανείς οὔτε νοµικός, οὔτε συνταγµατολόγος, γιά νά διαπιστώσει ὅτι ἡ πρωτοφανής αὐτή προνοµιακή µεταχείριση Ἑλλήνων πολιτῶν µέ βάση τό θρήσκευµά τους, πού θεσµοθετήθηκε µέ τό Ν. 3966/2011, βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ἀναντιστοιχία µέ τό ἰσχῦον Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Καταστατικός Χάρτης µέ τόν ὁποῖο θά πρέπει νά συµφωνοῦν ὅλοι οἱ κανόνες δικαίου τῆς ἔννοµης τάξης, ἀναφέρει στό ἄρθρο 4, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόµου καί ἔχουν ἴσα δικαιώµατα καί ὑποχρεώσεις. Ἀπό νοµικῆς πλευρᾶς ἑποµένως, ἡ ὕπαρξη µιᾶς εἰδικῆς κατηγορίας ὑποψηφίων µέ θρησκευτική ἀναφορά ἔρχεται ὁπωσδήποτε σέ κατάφωρη σύγκρουση µέ τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας καί τῆς ἰσονοµίας καί εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευµάτων, Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ συναινεῖ σέ αὐτή τήν κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συντάγµατος.
Ἡ θεσµοθέτηση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τοῦ νόµου πού ἐπιτρέπει τήν εἰσαγωγή ὑποψηφίων της Μουσουλµανικῆς µειονότητας µέ ποσόστωση, βασίστηκε στήν πρόφαση ὅτι οἱ µαθητές αὐτῆς τῆς συγκεκριµένης µειονότητας δέν µποροῦσαν νά εἰσαχθοῦν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι., γιατί δέν µποροῦσαν νά συναγωνισθοῦν τούς ὑποψηφίους τους ἀπό τίς ὑπόλοιπες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Ὁ λόγος, βέβαια, δέν εἶναι ὅτι οἱ µαθητές αὐτοί στεροῦνται δεξιοτήτων καί ἱκανοτήτων, ἀλλά ὅτι εἶναι ἀναγκασµένοινα µαθαίνουν καί νά λειτουργοῦν σέ τρεῖς διαφορετικές γλῶσσες:
στήν µητρική τους γλώσσα, τήν Ποµακική, τήν ὁποία µαθαίνουν καί µιλοῦν µέχρι νά πᾶνε στό σχολεῖο,
στήν Ἑλληνική γλώσσα, τήν ὁποία χρησιµοποιοῦν µετέπειτα στήν κοινωνική καί ἐπαγ­γελµατική τους ζωή, καί στήν Τουρκική γλώσσα.
Ἡ Ἑλλάδα ἐπέτρεψε τήν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς γλώσσας στά µειονοτικά σχολεῖα ἀφ’ ἑνός, ὡς ἴσο µέτρο γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἀφ’ ἑτέρου, γιά τήν προώθηση καί ἐµπέδωση καλῶν σχέσεων γειτονίας καί φιλίας, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης ἀποτελοῦν ἐθνική µειονότητα καί µέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο ἔχουν κάθε δικαίωµα στήν ἐκπαίδευση στήν γλώσσα τῆς ἐθνότητας στήν ὁποία ἀνήκουν, ἐνῶ οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θράκης –ὅπως εἶναι οἱ Ποµάκοι– ἀποτελοῦν θρησκευτική µειονότητα µέ βάση τή συνθήκη τῆς Λωζάνης.
Εἶναι προφανές λοιπόν ὅτι οἱ Μουσουλµάνοι µαθητές ὑστεροῦν στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις γιατί, ἐκτός ἀπό τή δυσκολία τῶν θεµάτων, θά πρέπει νά διαγωνισθοῦν καί νά ἐκφρασθοῦν στήν Ἑλληνική γλώσσα, τήν ὁποία σπανίως χρησιµοποιοῦν στήν καθηµερινότητά τους. Πῶς εἶναι δυνατόν νά διαβάσουν καί νά ἀνταπεξέλθουν στίς ὑποχρεώσεις τους, ὅταν δέν µποροῦν νά κατανοήσουν τό περιεχόµενο τῶν  µαθηµάτων τους; Ἡ κοινή λογική ἀποκλείει τό ἐνδεχόµενο, ἕνας καθηµερινός τρίγλωσσος µαθητής νά εἶναι ταυτόχρονα καί καλός µαθητής καί καθίσταται νοµοτελειακά σχεδόν ἀδύνατη ἡ εἰσαγωγή του σέ ἀνώτερες καί ἀνώτατες Σχολές.
Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὅµως, ἀντί νά πράξει τό αὐτονόητο, δηλαδή νά ἐνισχύσει τήν ἐκµάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ὥστε νά µποροῦν ἰσότιµα οἱ µαθητές τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης νά συναγωνίζονται τούς συνυποψηφίους τους ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, κατέφυγε στήν ὑποτιθέµενη εὔκολη λύση, δηλαδή αὐτή τῆς ποσόστωσης εἰσόδου τους στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. Εἶναι ὅµως λύση αὐτή; Δέν εἶναι προφανές ὅτι οἱ περισσότεροι Μουσουλµάνοι φοιτητές ἀργά ἤ γρήγορα θά ἀναγκαστοῦν νά ἐγκαταλείψουν τίς Σχολές πού πέτυχαν, µιᾶς καί δέν γνωρίζουν καλά τήν Ἑλληνική γλώσσα καί, εἴτε θά ἀναζητήσουν ἐργασία στήν περιοχή τους, εἴτε θά συνεχίσουν τίς σπουδές τους στά Τούρκικα πανεπιστήµια, µιᾶς καί αὐτή τή γλώσσα γνωρίζουν νά χειρί­ζονται καλύτερα;
Ἐν κατακλεῖδι, πιστεύουµε ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ἀντιµετωπίσει τήν οὐσία τοῦ προβλήµατος, πού εἶναι ἡ συστηµατική ἐκµάθηση καί ἐµπέδωση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στούς µαθητές πού παρα­κολουθοῦν στά µειονοτικά σχολεῖα τῆς Θράκης καί νά προβεῖ ἄµεσα στήν κατάργηση τῆς ποσόστωσης τῆς εἰσαγωγῆς ὑποψηφίων της Μουσουλµανικῆς µειονότητας στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. Γιατί πέραν τῆς κατάφωρης παραβίασης τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Χώρας καί τῶν θεµελιωδῶν διατάξεων περί ἰσότητας καί ἰσονοµίας, εἶναι ἀπορίας ἄξιο, πῶς ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ ὁποία πρίν ἀπό λίγα χρόνια θεσµοθέτησε τή µή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος στίς ταυτότητες, τάχα γιά νά µήν ἀποκαλύπτεται τό εὐαίσθητο αὐτό «προσωπικό δεδοµένο» καί νά διαχωρίζονται βάσει αὐτοῦ οἱ Ἕλληνες πολῖτες, ἔρχεται τώρα καί πριµοδοτεῖ µία συγκεκριµένη κατηγορία Ἑλλήνων πολιτῶν, βάσει τοῦ θρησκεύµατός της, µέ τή δικαιολογία τῆς σταδιακῆς ἐνσωµάτωσής της στήν ἑλληνική κοινωνία.

Ἰωάννης Χαραλάµπης
Οἰκονοµολόγος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 122

Ὀκτώβριος 2012